Regulamin

 1. Sklep SONICA ul. Niemodlińska 47 10 45-710 Opole, prowadzi sprzedaż detaliczną i internetową za pośrednictwem strony www.sonica.pl. Zamówienia dokonuje się poprzez klikniecie na koszyk znajdujący się obok produktu. Po kliknięciu produkt zostaje dodany do wirtualnego koszyka. Po dodaniu wybranych produktów należy kliknąć w niebieski przycisk znajdujący się nad menu z prawej strony z napisem "Twój koszyk". Pozwoli to na rozpoczęcie procesu składania zamówienia. Na tym etapie możliwa jest jeszcze modyfikacja zawartości wirtualnego koszyka. po kliknięciu w przycisk "Złóż zamówienie" nastąpi przekierowanie do strony umożliwiającej podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, przy użyciu przycisku "Wyślij zamówienie", zostanie ono zlecone do realizacji. W razie problemów lub pytań służymy Państwu pomocą pod numerami telefonów: 77 459 38 00 (poniedziałek-piątek od 10.00 do 17.00, sobota od 10.00 do 13.00), lub e-mail sklep@sonica.pl
 2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili rozpoczęcia jego realizacji przez obsługę naszego sklepu. Sklep w celu potwierdzenia otrzymania zamówienia, a następnie rozpoczęcia jego realizacji będzie kontaktował się z Państwem telefonicznie lub drogą e-mail. W przypadku braku kontaktu z osobą składającą zamówienie lub odrzucenia zamówienia przez sklep, umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. Sklep Sonica zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić
 3. Dane podawane podczas rejestracji Klienta będą przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym SONICA.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i kontakt z Kupującym nastąpi maksymalnie są w ciągu 2 dni roboczych (w 98% nastąpi w ciągu 12 godzin) od momentu otrzymania zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić, lub którego nie może zrealizować z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 6. O statusie realizacji zamówienia Kupujący będzie informowany drogą e-mail na podany w formularzu adres.
 7. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu. Zazwyczaj wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu rozpoczęcia.
 8. Jeżeli wartość towaru jest mniejsza niż 100 zł brutto, towar dostarczany jest na koszt sprzedającego.
 9. Wystawiamy Faktury VAT - w tym celu prosimy o podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP w formularzu zamówienia. Domyślnie do przesyłki dołączany jest paragon fiskalny. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Większość produktów posiada pisemną gwarancje producenta, która obowiązuje na terenie Polski. Gwarancje realizowane są poprzez autoryzowane punkty serwisowe, najczęściej w systemie door-to-door. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
 11. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni od dnia doręczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Produkt tym samym nie może nosić śladów użytkowania ani otwarcia opakowania w którym był dostarczony. Zwracany produkt należy odesłać na swój własny koszt wraz z kompletem dokumentów oraz dowodem zakupu.
 13. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - nie obowiązuje więc ich prawo odstąpienia od umowy.
 14. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 15. Wszystkie i nazwy i zdjęcia produktów zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 16. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 17. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do wymiany towaru na wolny od wad lub zwrotu pieniędzy. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2013 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Sklep SONICA.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie SONICA.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 19. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.